Telefon: +420 602 787 544

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Prometheus Nymburk, s.r.o., se sídlem Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 28474481, jakožto správce osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky: General Data Protection Regulation), tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) sděluje svým klientům, obchodním partnerům (fyzickým osobám) (dále společně „subjekt údajů“) tato základní pravidla pro nakládání s osobními údaji:

Společnost Prometheus Nymburk, s.r.o., zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Výkon pracovněprávní agendy
 • Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
 • Zabezpečení činnosti společnosti
 • Ochrana osob, majetku a obchodních informací

Informace o zpracování osobních údajů:

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:

 • subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Prometheus Nymburk, s.r.o. uložena zvláštním právním předpisem.

3. Při zpracování osobních údajů u Prometheus Nymburk, s.r.o. nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

5. Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Prometheus Nymburk, s.r.o. jsou nepřesné)
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči Prometheus Nymburk, s.r.o. uplatňujte cestou kontaktní osoby ve věci zpracování
osobních údajů písemně na e-mail: info@prometheus-nb.cz.cz