Telefon +420 602 787 544 
+420 325 512 357

Požární ochrana

Ve smyslu zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (“dále zákon”) provádíme a zajišťujeme:

  • komplexní kontrolu požární ochrany u dotčeného subjektu a na jeho základě stanovení rozsahu nutných opatření k zajištění požární ochrany (stanovení organizace - zabezpečení PO)
  • začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí (§4 zákona)
  • posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu §6 zákona
  • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně včetně statutárních orgánů a jejich zástupců (§16 zákona) a účast na školení zaměstnanců
  • odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (§13 zákona) a preventistů požární ochrany (§11 a §16 zákona)
  • vypracování potřebné dokumentace požární ochrany (§15 zákona)
  • provádění preventivních požárních prohlídek (§5 zákona, §12 vyhlášky o požární prevenci)
  • výkon činnosti odborně způsobilé osoby v PO (§11 zákona) v plném rozsahu vyplývajícím z dotčených ustanovení zákona
  • na požádání provádíme odborné přednášky v rámci seminářů nebo jiných akcí

Projektová činnost (požární bezpečnost staveb)

V přídě zájmu zákazníků zprostředkujeme provádění vypracování požárně bezpečnostních řešení k projektovým dokumentacím staveb nebo jejich změn pro potřeby vydání stavebního povolení, příp. pro územní řízení nebo kolaudace staveb (v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tyto činnosti zajišťuje s námi spolupracující fyzická osoba, která je autorizovaným projektantem (osobou) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jenž si zajišťování této oblasti právně garantuje.